ميكروبات نافعة بودر

10,000 د.ك

Plant Success Organics Soluble™ will enhance established plants with beneficial soil microbes. It contains mycorrhizae, bacteria and trichoderma. It is easily watered in and will instantly establish beneficial soil microbes as well as enhance plant and root growth.

It is well-suited to a variety of soils, climates and plants. It is easily applied to existing landscapes and yards by mixing with water and using a hose-end sprayer or watering can. Also included are seaweed extract and humic acids to feed beneficial soil organisms.

Plant Success Organics™ Soluble will aid in creating a thriving and diverse soil capable of supporting maximum root and plant growth.

Description:

It contains mycorrhizae, bacteria and trichoderma. It is easily watered in and will instantly establish beneficial soil microbes as well as enhance plant and root growth. It is well-suited to a variety of soils, climates and plants. It is easily applied to existing landscapes and yards by mixing with water and using a hose-end sprayer or watering can. Also included are seaweed extract and humic acids to feed beneficial soil organisms. Plant Success Organics™ Soluble will aid in creating a thriving and diverse soil capable of supporting maximum root and plant growth.

 

How To Use:

Potted or Established Plants: Apply at a rate of 1 tsp per gal of water.

CONTAINER SIZE AMOUNT OF SOLUTION
4 in 8 oz
1 gal 16 oz
5 gal 128 oz

Hose End Sprayer:

Use 2 tsp/5 grams of product per 12 square feet of existing landscape. We recommend mixing 2 tsp/5 grams per 1000 ml and spraying at a rate of 8 oz/gal.

 

Ingredients:

Endomycorrhiza
Glomus aggregatum – 14 props per gram
Glomus intraradices – 14 props per gram
Glomus mosseae – 14 props per gram
Glomus etunicatum – 14 props per gram
Glomus clarum – 2 props per gram
Glomus monosporum – 2 props per gram
Paraglomus brazilianum – 2 props per gram
Glomus deserticola – 2 props per gram
Gigaspora margarita – 2 props per gram

Ectomycorrhiza
Pisolithus tinctorious – 1,100,000 propagules per gram
Rhizopogon luteolus – 44,000 props per gram
Rhizopogon fulvigleba – 44,000 props per gram
Rhizopogon villosullus – 44,000 props per gram
Rhizopogon amylopogon – 44,000 props per gram
Scleroderma citrinum – 72,600 props per gram
Scleroderma cepa – 72,600 props per gram
Suillus granulatus – 145,000 props per gram
Laccaria bicolor – 29,000 props per gram
Laccaria laccata – 29,000 props per gram

Bacteria
Azotobacter chroococcum – 1,100,000 CFU’s per gram
Bacillus subtilis – 175,000 CFU’s per gram
Bacillus licheniformis – 1,700,000 CFU’s per gram
Bacillus azotoformans – 1,100,000 CFU’s per gram
Bacillus megaterium – 1,300,000 CFU’s per gram
Bacillus coagulans – 1,100,000 CFU’s per gram
Bacillus pumilus – 1,300,000 CFU’s per gram
Bacillus amyloliquefaciens – 600,000 CFU’s per gram
Paenibacillus durum – 1,100,000 CFU’s per gram
Paenibacillus polymyxa – 1,100,000 CFU’s per gram
Pseudomonas aureofaciens – 1,100,000 CFU’s per gram
Pseudomonas fluorescens – 1,100,000 CFU’s per gram

Also contains the following species
Saccharomyces cerevisiae – 1,100,000 CFU’s per gram
Trichoderma koningii-400,200 CFU’s per gram
Trichoderma harzianum-266,800 CFU’s per gram

غير متوفر في المخزون